A Bizottság 518/2011/EU rendelete (2011. május 23.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, a IX és a X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, rombuszhalakra irányuló halászat tilalmáról

 
FREE EXCERPT

L 138/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.5.26.

A BIZOTTSÁG 518/2011/EU RENDELETE

(2011. május 23.)

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, a IX és a X övezetben, valamint a CECAF

34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, rombuszhalakra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre

( 1

) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére, mivel:

(1) Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet

( 2 )

kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2) A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3) Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

  1. cikk

    A kvóta kimerítése

    Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

  2. cikk

    Tilalmak

    Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL