*Az Európai Parlament és a Tanács 1781/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról (1)

 
FREE EXCERPT

2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 345/1

I(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1781/2006/EK RENDELETE

(2006. november 15.)

a pénzátutalásokat kÌsérő megbÌzói adatokról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságvéleményére,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapÌtott eljárássalösszhangban (2),

mivel:

(1) A pénzátutalásokon keresztül megvalósuló jelentősfeketepénz-áramlás árthat a pénzügyi szektor stabilitásának és jó hÌrének, továbbá fenyegetést jelent a belsőpiacra nézve. A terrorizmus társadalmunk alapjait támadjameg. A bűnelkövetőknek és társaiknak a bűnözésből származó jövedelmek eredetének leplezésére, illetve a terrorista célra történő pénzátutalásra irányuló erőfeszÌtéseisúlyosan veszélyeztethetik a pénzátutalási rendszerek hatékonyságát, sérthetetlenségét és stabilitását, valamint apénzügyi rendszer egésze iránti bizalmat.

(2) A pénzmosásban részt vevők, valamint a terrorizmusfinanszÌrozói bűnözői tevékenységeik megkönnyÌtéseérdekében megpróbálhatják kihasználni a tőke szabadmozgását, amely az egységes pénzügyi térség velejárója,amennyiben bizonyos koordinációs intézkedések nemkerülnek elfogadásra közösségi szinten. A közösségi fellépésnek nagyságrendjénél fogva biztosÌtania kell a G7-ek1989-es párizsi csúcstalálkozóján létrehozott PénzügyiAkciócsoport (Financial Action Task Force, a továbbiakban: FATF) által megfogalmazott, az elektronikus átutalásokról szóló VII. különleges ajánlás (SpecialRecommendation VII, a továbbiakban: SR VII) egységes

átültetését az Európai Unió egészében, és különösen azt,hogy ne legyen megkülönböztetés az egyes tagállamokonbelüli belföldi fizetések és a tagállamok közötti, határokon átnyúló fizetések között. A határokon átnyúló pénzátutalások terén a tagállamok önálló, nem összehangoltfellépése jelentősen befolyásolhatná a fizetési rendszerekzökkenőmentes működését EU-szinten, és ezáltal árthatnaa belső piacnak a pénzügyi szolgáltatások területén.

(3) Az USA-ban 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokat követően az Európai Tanács 2001. szeptember 21-i rendkÌvüli ülésén megerősÌtette, hogy aterrorizmus elleni harc az Európai Unió egyik kulcsfontosságú célkitűzése. Az Európai Tanács cselekvési tervet fogadott el, amely a rendőrségi és igazságügyi együttműködésfokozásával, a terrorizmus elleni nemzetközi jogi eszközök kidolgozásával, a terrorizmus finanszÌrozásánakmegelőzésével, a légi biztonság megerősÌtésével és a vonatkozó politikák közötti nagyobb következetességgel foglalkozik. Az Európai Tanács a 2004. március 11-i madriditerrortámadásokat követően felülvizsgálta a cselekvési tervet, amely immár konkrétan foglalkozik azzal az igénnyel,hogy biztosÌtsák a Közösség által a terrorizmus elleni küzdelem és az igazságügyi együttműködés fejlesztése érdekében létrehozott jogszabályi keret összhangba hozatalát azFATF által elfogadott, a terrorizmus finanszÌrozása ellenirányuló kilenc különleges ajánlással.

(4) A terrorizmus finanszÌrozásának megelőzése érdekébenintézkedések történtek egyes személyek, csoportok és jogalanyok pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainakbefagyasztása érdekében, ilyen intézkedés volt a2580/2001/EK tanácsi rendelet (3) és a 881/2002/EK tanácsi rendelet (4). Ugyanebből a célból intézkedések kerültekelfogadásra a pénzügyi rendszernek a pénzeszközök ésgazdasági erőforrások terrorista célokra terelésétől történőmegvédése érdekében. A 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) egy sor olyan intézkedést tartalmaz, amelyek célja a pénzügyi rendszerrel pénzmosás,illetve a terrorizmus finanszÌrozása céljából történő visszaéléssel szembeni küzdelem. Azonban ezen intézkedéseknem akadályozzák meg teljes mértékben, hogy a terroristák és egyéb bűnözők pénzeszközeik mozgatása érdekében hozzáférhessenek a fizetési rendszerekhez.

(1) HL C 336., 2005.12.31., 109. o.(2) Az Európai Parlament 2006. július 6-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. november 7-i határozata.

(3) HL L 344., 2001.12.28., 70. o. A legutóbb az 1461/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 272., 2006.10.3., 11. o.) módosÌtott rendelet.

(4) HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb az 1508/2006/EK bizottságirendelettel (HL L 280., 2006.10.12., 12. o.) módosÌtott rendelet.

(5) HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

L 345/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.8.

(5) A pénzmosás és a terrorizmus finanszÌrozása elleni küzdelem terén a nemzetközi szinten történő következetesmegközelÌtés elősegÌtése érdekében a további közösségifellépésnek figyelembe kell vennie az ezen a szinten történt előrelépéseket, nevezetesen a terrorizmus finanszÌrozása elleni, az FATF által elfogadott kilenc különlegesajánlást, különösen az SR VII-et és az annak végrehajtására vonatkozó, átdolgozott értelmező magyarázatot.

(6) A pénzátutalások teljes nyomon követhetősége fontos ésértékes eszköz lehet a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszÌrozásának megelőzése, vizsgálata, illetve felderÌtésesorán. Ezért a megbÌzói adatok fizetési láncolatban valótovábbÌtásának biztosÌtása érdekében olyan rendszertindokolt kidolgozni, amely kötelezi a fizetési szolgáltatókat, hogy a pénzátutalásokat pontos és érdemi megbÌzóiadatok kÌsérjék.

(7) E rendelet rendelkezéseit a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) sérelme nélkül kell alkalmazni. Így például az e rendelet alkalmazásában gyűjtöttés tárolt adatok kereskedelmi célokra nem használhatók.

(8) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá azok a személyek,akik csak papÌralapú dokumentumok elektronikus adatokká való átalakÌtását végzik egy fizetési szolgáltatóvalkötött szerződés alapján; ugyanez vonatkozik azokra a természetes és jogi személyekre is, akik vagy amelyek csakpénzeszközök továbbÌtásával kapcsolatos üzenetküldésivagy egyéb támogató rendszereket vagy elszámolási és teljesÌtési rendszereket működtetnek a fizetési szolgáltatókszámára.

(9) Az olyan pénzátutalásokat, amelyek esetében alacsony apénzmosás és a terrorizmus finanszÌrozásának kockázata,helyénvaló kivonni e rendelet hatálya alól. E kivételek közétartoznak a hitel- vagy betéti kártyák, a bankjegykiadóautomatából (ATM) történő készpénzfelvételek, a beszedési megbÌzások, az elektronikusan feldolgozott csekkek,továbbá az adók, a pénzbÌrságok vagy más illetékek befizetései, valamint azok a pénzátutalások, amelyek esetében mind a megbÌzó, mind a kedvezményezett a sajátnevében eljáró fizetési szolgáltató. Ezen túlmenően a nemzeti fizetési rendszerek jellemzőinek tükrözése érdekébena tagállamok mentesÌthetik az elektronikus zsÌrórendszerben megvalósuló fizetéseket is, feltéve ha a pénzátutalások minden esetben visszavezethetők a megbÌzóig.Amennyiben a tagállamok élnek a 2005/60/EK irányelvben engedélyezett mentesÌtési lehetőséggel az elektronikus pénzre vonatkozóan, ezt a mentesÌtést e rendeletkeretében is alkalmazni kell, feltéve hogy az átutalt összegnem haladja meg az 1 000 eurót.

(10) A 2000/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) meghatározott értelemben vett elektronikus pénzrevonatkozó mentesség bármilyen elektronikus pénzre kiterjed, függetlenül attól, hogy a kibocsátója mentességetélvez-e az emlÌtett irányelv 8. cikkének értelmében vagysem.

(11) A fizetési rendszerek hatékonyságának csökkentését elkerülendő, az adat-ellenőrzési követelményeket külön kellválasztani a számláról történő és a nem számláról történőpénzátutalások esetében. A kisebb pénzátutalási ügyletekből származó lehetséges terroristaveszély ellen alkalmazott túl szigorú azonosÌtási követelmények az ügyleteketillegális csatornák felé terelhetik, ezért ennek a kockázatnak az ellensúlyozása érdekében a megbÌzói adatokpontosságának ellenőrzésére vonatkozó követelménytnem számláról történő pénzátutalások esetén - a2005/60/EK irányelv szerinti kötelezettségek sérelme nélkül - csak az 1 000 eurót meghaladó egyedi pénzátutalásokra kell alkalmazni. A számláról történő pénzátutalásokesetén a fizetési szolgáltatók nem kötelesek minden egyespénzátutalás alkalmával megbizonyosodni a megbÌzó adatainak helyességéről, amennyiben a 2005/60/EK irányelvben előÌrt kötelezettségeknek eleget tettek.

(12) A 2560/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3), valamint "A fizetések új belső piaci jogi kerete" cÌműbizottsági közlemény alapján elegendő arról gondoskodni, hogy a Közösségen belüli pénzátutalásokat egyszerűsÌtett megbÌzói adatok kÌsérjék.

(13) Annak érdekében, hogy harmadik országokban működő,a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszÌrozása elleniküzdelemért felelős hatóságok felkutathassák az ilyencélokra használt pénzeszközök forrását, a...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL