*Az Európai Parlament és a Tanács 1781/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról (1)

 
FREE EXCERPT

2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 345/1I(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1781/2006/EK RENDELETE(2006. november 15.)a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról(EGT vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,tekintettel a Bizottság javaslatára,tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságvéleményére,tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárássalösszhangban (2),mivel:(1) A pénzátutalásokon keresztül megvalósuló jelentősfeketepénz-áramlás árthat a pénzügyi szektor stabilitásának és jó hírének, továbbá fenyegetést jelent a belsőpiacra nézve. A terrorizmus társadalmunk alapjait támadjameg. A bűnelkövetőknek és társaiknak a bűnözésből származó jövedelmek eredetének leplezésére, illetve a terrorista célra történő pénzátutalásra irányuló erőfeszítéseisúlyosan veszélyeztethetik a pénzátutalási rendszerek hatékonyságát, sérthetetlenségét és stabilitását, valamint apénzügyi rendszer egésze iránti bizalmat.(2) A pénzmosásban részt vevők, valamint a terrorizmusfinanszírozói bűnözői tevékenységeik megkönnyítéseérdekében megpróbálhatják kihasználni a tőke szabadmozgását, amely az egységes pénzügyi térség velejárója,amennyiben bizonyos koordinációs intézkedések nemkerülnek elfogadásra közösségi szinten. A közösségi fellépésnek nagyságrendjénél fogva biztosítania kell a G7-ek1989-es párizsi csúcstalálkozóján létrehozott PénzügyiAkciócsoport (Financial Action Task Force, a továbbiakban: FATF) által megfogalmazott, az elektronikus átutalásokról szóló VII. különleges ajánlás (SpecialRecommendation VII, a továbbiakban: SR VII) egységesátültetését az Európai Unió egészében, és különösen azt,hogy ne legyen megkülönböztetés az egyes tagállamokonbelüli belföldi fizetések és a tagállamok közötti, határokon átnyúló fizetések között. A határokon átnyúló pénzátutalások terén a tagállamok önálló, nem összehangoltfellépése jelentősen befolyásolhatná a fizetési rendszerekzökkenőmentes működését EU-szinten, és ezáltal árthatnaa belső piacnak a pénzügyi szolgáltatások területén.(3) Az USA-ban 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokat követően az Európai Tanács 2001. szeptember 21-i rendkívüli ülésén megerősítette, hogy aterrorizmus elleni harc az Európai Unió egyik kulcsfontosságú célkitűzése. Az Európai Tanács cselekvési tervet fogadott el, amely a rendőrségi és igazságügyi együttműködésfokozásával, a terrorizmus elleni nemzetközi jogi eszközök kidolgozásával, a terrorizmus finanszírozásánakmegelőzésével, a légi biztonság megerősítésével és a vonatkozó politikák közötti nagyobb következetességgel foglalkozik. Az Európai Tanács a 2004. március 11-i madriditerrortámadásokat követően felülvizsgálta a cselekvési tervet, amely immár konkrétan foglalkozik azzal az igénnyel,hogy biztosítsák a Közösség által a terrorizmus elleni küzdelem és az igazságügyi együttműködés fejlesztése érdekében létrehozott jogszabályi keret összhangba hozatalát azFATF által elfogadott, a terrorizmus finanszírozása ellenirányuló kilenc különleges ajánlással.(4) A terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekébenintézkedések történtek egyes személyek, csoportok és jogalanyok pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainakbefagyasztása érdekében, ilyen intézkedés volt a2580/2001/EK tanácsi rendelet (3) és a 881/2002/EK tanácsi rendelet (4). Ugyanebből a célból intézkedések kerültekelfogadásra a pénzügyi rendszernek a pénzeszközök ésgazdasági erőforrások terrorista célokra terelésétől történőmegvédése érdekében. A 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) egy sor olyan intézkedést tartalmaz, amelyek célja a pénzügyi rendszerrel pénzmosás,illetve a terrorizmus finanszírozása céljából történő visszaéléssel szembeni küzdelem. Azonban ezen intézkedéseknem akadályozzák meg teljes mértékben, hogy a terroristák és egyéb bűnözők pénzeszközeik mozgatása érdekében hozzáférhessenek a fizetési rendszerekhez.(1) HL C 336., 2005.12.31., 109. o.(2) Az Európai Parlament 2006. július 6-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. november 7-i határozata.(3) HL L 344., 2001.12.28., 70. o. A legutóbb az 1461/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 272., 2006.10.3., 11. o.) módosított rendelet.(4) HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb az 1508/2006/EK bizottságirendelettel (HL L 280., 2006.10.12., 12. o.) módosított rendelet.(5) HL L 309., 2005.11.25., 15. o.L 345/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.8.(5) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén a nemzetközi szinten történő következetesmegközelítés elősegítése érdekében a további közösségifellépésnek figyelembe kell vennie az ezen a szinten történt előrelépéseket, nevezetesen a terrorizmus finanszírozása elleni, az FATF által elfogadott kilenc különlegesajánlást, különösen az SR VII-et és az annak végrehajtására vonatkozó, átdolgozott értelmező magyarázatot.(6) A pénzátutalások teljes nyomon követhetősége fontos ésértékes eszköz lehet a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozásának megelőzése, vizsgálata, illetve felderítésesorán. Ezért a megbízói adatok fizetési láncolatban valótovábbításának biztosítása érdekében olyan rendszertindokolt kidolgozni, amely kötelezi a fizetési szolgáltatókat, hogy a pénzátutalásokat pontos és érdemi megbízóiadatok kísérjék.(7) E rendelet rendelkezéseit a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) sérelme nélkül kell alkalmazni. Így például az e rendelet alkalmazásában gyűjtöttés tárolt adatok kereskedelmi célokra nem használhatók.(8) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá azok a személyek,akik csak papíralapú dokumentumok elektronikus adatokká való átalakítását végzik egy fizetési szolgáltatóvalkötött szerződés alapján; ugyanez vonatkozik azokra a természetes és jogi személyekre is, akik vagy amelyek csakpénzeszközök továbbításával kapcsolatos üzenetküldésivagy egyéb támogató rendszereket vagy elszámolási és teljesítési rendszereket működtetnek a fizetési szolgáltatókszámára.(9) Az olyan pénzátutalásokat, amelyek esetében alacsony apénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázata,helyénvaló kivonni e rendelet hatálya alól. E kivételek közétartoznak a hitel- vagy betéti kártyák, a bankjegykiadóautomatából (ATM) történő készpénzfelvételek, a beszedési megbízások, az elektronikusan feldolgozott csekkek,továbbá az adók, a pénzbírságok vagy más illetékek befizetései, valamint azok a pénzátutalások, amelyek esetében mind a megbízó, mind a kedvezményezett a sajátnevében eljáró fizetési szolgáltató. Ezen túlmenően a nemzeti fizetési rendszerek jellemzőinek tükrözése érdekébena tagállamok mentesíthetik az elektronikus zsírórendszerben megvalósuló fizetéseket is, feltéve ha a pénzátutalások minden esetben visszavezethetők a megbízóig.Amennyiben a tagállamok élnek a 2005/60/EK irányelvben engedélyezett mentesítési lehetőséggel az elektronikus pénzre vonatkozóan, ezt a mentesítést e rendeletkeretében is alkalmazni kell, feltéve hogy az átutalt összegnem haladja meg az 1 000 eurót.(10) A 2000/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) meghatározott értelemben vett elektronikus pénzrevonatkozó mentesség bármilyen elektronikus pénzre kiterjed, függetlenül attól, hogy a kibocsátója mentességetélvez-e az említett irányelv 8. cikkének értelmében vagysem.(11) A fizetési rendszerek hatékonyságának csökkentését elkerülendő, az adat-ellenőrzési követelményeket külön kellválasztani a számláról történő és a nem számláról történőpénzátutalások esetében. A kisebb pénzátutalási ügyletekből származó lehetséges terroristaveszély ellen alkalmazott túl szigorú azonosítási követelmények az ügyleteketillegális csatornák felé terelhetik, ezért ennek a kockázatnak az ellensúlyozása érdekében a megbízói adatokpontosságának ellenőrzésére vonatkozó követelménytnem számláról történő pénzátutalások esetén - a2005/60/EK irányelv szerinti kötelezettségek sérelme nélkül - csak az 1 000 eurót meghaladó egyedi pénzátutalásokra kell alkalmazni. A számláról történő pénzátutalásokesetén a fizetési szolgáltatók nem kötelesek minden egyespénzátutalás alkalmával megbizonyosodni a megbízó adatainak helyességéről, amennyiben a 2005/60/EK irányelvben előírt kötelezettségeknek eleget tettek.(12) A 2560/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3), valamint "A fizetések új belső piaci jogi kerete" címűbizottsági közlemény alapján elegendő arról gondoskodni, hogy a Közösségen belüli pénzátutalásokat egyszerűsített megbízói adatok kísérjék.(13) Annak érdekében, hogy harmadik országokban működő,a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása elleniküzdelemért felelős hatóságok felkutathassák az ilyencélokra használt pénzeszközök forrását, a Közösségből aKözösségen kívülre irányuló pénzátutalásoknak tartalmazniuk kell a megbízói adatok teljes körét. E hatóságok csaka pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából kaphatnak hozzáférést a megbízói adatok teljes köréhez.(14) Annak érdekében, hogy az egyetlen megbízótól származótöbb kedvezményezettnek szánt pénzátutalásokat olcsón,az egyedi átutalásokat tartalmazó kötegelt fájlban lehessen a Közösségből a Közösségen kívülre küldeni, gondoskodni kell arról, hogy az ilyen egyedi átutalások eseténelegendő legyen a megbízó számlaszámát vagy egyegyedi azonosítót feltüntetni, feltéve hogy a kötegelt fájltartalmazza a megbízói adatok teljes körét.(15) A kedvezményezett fizetési szolgáltatójának a megbízóiadatok hiányának felderítését célzó, hatékony eljárásokkalkell rendelkeznie, hogy ellenőrizni tudja a pénzátutalásokat kísérő, előírt megbízói adatok meglétét, és segítsenazonosítani a gyanús ügyleteket.(1) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.(2) HL L 275., 2000.10.27., 39. o.(3) HL L 344., 2001.12.28., 13. o.2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 345/3(16) Mivel a...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL