Megállapodás a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról

 
FREE EXCERPT

L 348/28 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.30.

FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról

PREAMBULUM

A MEGÁLLAPODÁST ALÁÍRÓ FELEK,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a nemzetközi jog vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, ahogy az EgyesültNemzetek 1982. évi Tenger Törvényéről szóló Egyezményéből (UNCLOS) az kiderül, valamennyi államkötelessége önállóan vagy más államokkal együttműködve megtenni azokat az intézkedéseket, amelyekszükségesek lehetnek az élő tengeri erőforrások védelméhez és gazdálkodásához;

INDÍTTATVA a környezetről és a fejlődésről szóló 1992. évi riói nyilatkozatban foglalt elvek által, valaminta FAO 1995. évi konferenciáján elfogadott felelősségteljes halgazdálkodás magatartási kódexe elveinek ésnormáinak végrehajtási szándékával;

HANGSÚLYOZVA a nemzetközi közösségnek a halászati védelmi és gazdálkodási intézkedésekhatékonyságának erősítéséhez való hozzájárulásra vonatkozó politikai akaratát, a nyílt tengerihalászhajóknak a nemzetközi védelmi és gazdálkodási intézkedéseknek való megfelelése ösztönzésérőlszóló megállapodáson keresztül, amelyet a FAO 1993. évi konferenciáján fogadtak el;

MEGJEGYEZVE, hogy az Egyesült Nemzetek 50. közgyűlése az A/RES/50/24. sz. határozatot követőenelfogadta a Kizárólagos Gazdasági Övezeteken Túlnyúló Halállományok és a Hosszú Távon VándorlóHalállományok Védelméről és Gazdálkodásáról szóló, 1982. december 10-i Tenger Törvényére vonatkozóEgyesült Nemzetek Egyezménye rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló megállapodást ("a KizárólagosGazdasági Övezeteken Túlnyúló Halállományokról és a Hosszú Távon Vándorló Halállományokról szólóEgyesült Nemzetek megállapodás");

MEGERŐSÍTVE az 1992. évi La Jolla-i megállapodásban és az 1995. évi panamai nyilatkozatbanmeghatározott kötelezettségeket;

HANGSÚLYOZVA a Csendes-óceán keleti részén az erszényes kerítőhálós tonhalhalászati térségbena delfinhalálozás felszámolásának és a delfinekkel nem társult nagy sárgaúszójú tonhalak befogásaökológiailag elfogadható módszere keresésének célját;

FIGYELEMBE VÉVE a tonhalhalászat jelentőségét a felek lakossága számára élelmiszerforrásként ésjövedelemként, valamint azt, hogy a védelmi és gazdálkodási intézkedéseknek e szükségletekre kellirányulni és számításba kell venniük az intézkedések gazdasági és társadalmi hatását;

ELISMERVE a járulékos delfinhalálozásnak a La Jolla-i megállapodáson keresztül elért drasztikuscsökkenését;

MEGGYŐZŐDVE ARRÓL, hogy a tudományos bizonyítékok tanúsítják, hogy a delfinekkel társulttonhalakra való halászat módszere, megfelelve a La Jolla-i megállapodás keretében létrehozott ésa Panamai Nyilatkozatban visszaköszönő szabályozásnak és eljárásoknak, hatékony módszert biztosította delfinek védelmére és a tonhal állomány ésszerű hasznosítására a Csendes-óceán keleti részén;

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTVE, hogy a többoldalú együttműködés képezi a leghatékonyabb eszközt az élő tengerierőforrások védelmét és fenntartható kihasználását szolgáló célok elérésére;

2005.12.30. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 348/29

ELKÖTELEZVE a tonhalállományoknak a Csendes-óceán keleti részén való fenntarthatósága és a Csendesóceán keleti részének tonhalhalászati térségében a járulékos delfinhalálozás fokozatosan a nulla szintrevaló csökkentése mellett; a növendék tonhalak járulékos kifogásának és visszaengedett állománnyáválásának, valamint a nem célzott fajok járulékos kifogásának elkerülése, mérséklése és csökkentésemellett, figyelembe véve a fajok közötti kölcsönhatásokat az ököszisztémában,

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODTAK MEG:

I. cikk

Meghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

1. "Tonhal": a Scombroidei alrendbe (Klawe, 1980) tartozófajok, a Scomber nem kivételével.

2. "Delfinek": a Delphinidae család olyan fajai, amelyeka megállapodás területén zajló sárgaúszójú tonhalhalászatához kapcsolódnak.

3. "Hajó": olyan hajó, amely erszényes kerítőhálóval tonhalat halászik.

4. "Felek": azok az államok vagy regionális gazdaságiintegrációs szervezetek, amelyek vállalták aze megállapodásból fakadó kötelezettségeket és amelyekrenézve ez a megállapodás hatályos.

5. "Regionális gazdasági integrációs szervezet": olyan regionális gazdasági integrációs szervezet, amelyre tagállamaiaz e megállapodás alá tartozó ügyek tekintetébenhatáskört ruháztak, beleértve az ilyen ügyekben az adotttagállamra nézve kötelező döntések meghozatalára valófeljogosítást.

6. "IATTC": az Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság.

7. "La Jolla-i megállapodás": az 1992 júniusában tartottkormányközi ülésen elfogadott okmány.

8. "Nemzetközi Delfinvédelmi Program": az a La Jolla-i Megállapodáson alapuló, e megállapodás szerintlétrehozott nemzetközi program, amelyet a PanamaiNyilatkozatnak megfelelően hoztak létre, módosítottakés erősítettek meg.

9. "Fedélzeti megfigyelő program": a II. mellékletben meghatározott program.

10. "Panamai nyilatkozat": a Panamai Köztársaságban,Panama városban 1995. október 4-én aláírt nyilatkozat.

11. "Igazgató": az IATTC kutatási igazgatója.

II. cikk

Célkitűzések

E megállapodás céljai az alábbiak:

1. a megállapodás területén fokozatosan, a nullát megközelítő szintre csökkenteni az erszényes kerítőhálóvalvégzett tonhalhalászat során véletlenszerűen előfordulódelfinhalálozást, éves határértékek meghatározásával;

2. e halászterületeken a delfinhalálozás megszüntetésecéljából ökológiailag megfelelő eszközöket keresni arra,hogy a nagytestű sárgaúszójú tonhalat ne delfinekkelegyütt fogják ki; és

3. a tonhalállományok, valamint az e halászat által érintettélő tengeri erőforrások hosszú távú fenntarthatóságánakbiztosítása a megállapodás területén, figyelembe vévea fajok közötti kölcsönhatásokat az ökoszisztémán belülés különös fontosságot tulajdonítva, többek között,a tonhalivadékok, valamint a nem célfajok járulékosfogásának...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL