Értesítés a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

 
FREE EXCERPT

4.12.2018 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 437/3

Az Európai Unió Tanácsa a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 12. cikkének megfelelően az alábbi információt hozza az érintettek tudomására:

Ennek az adatkezelési műveletnek a jogalapja a 101/2011/EU tanácsi rendelet (2).

Az adatkezelési művelet viszonylatában az adatkezelő szerv az Európai Unió Tanácsa, melynek képviseletét a Tanács Főtitkársága RELEX Főigazgatóságának (Külügyek, Bővítés és Polgári Védelem) főigazgatója látja el, az adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott szolgálat pedig a RELEX Főigazgatóság 1C egysége, melynek elérhetősége a következő:

Council of the European Union General Secretariat RELEX.1.C Rue de la Loi/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË E-mail-cím: sanctions@consilium.europa.eu

Az adatkezelési művelet célja a 101/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékének összeállítása és naprakésszé tétele.

Az érintettek azok a természetes személyek, akik teljesítik a jegyzékbe vételnek az említett rendeletben meghatározott kritériumait.

Az összegyűjtött személyes adatok magukban foglalják az érintett személy megfelelő azonosításához szükséges adatokat, az indokolást, továbbá valamennyi ezzel kapcsolatos adatot.

Az összegyűjtött személyes adatok szükség esetén megoszthatók az Európai Külügyi Szolgálattal és a Bizottsággal.

A 45/2001/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének a) és d) pontjában előírt korlátozások sérelme nélkül a hozzáférésre irányuló kérelmek, valamint a...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL