Értesítés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti jegyzékben szereplő személyek, csoportok és szervezetek számára (lásd a 2019. január 8-i (EU) 2019/24 tanácsi végrehajtási rendelet mellékletét)

 
FREE EXCERPT

9.1.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 6/3

Az Európai Unió Tanácsa az alábbi információkat hozza az (EU) 2019/24 tanácsi végrehajtási rendeletben (1) foglalt jegyzékben szereplő személyek, csoportok és szervezetek tudomására.

Az Európai Unió Tanácsa megállapította, hogy továbbra is érvényesek azok az okok, amelyek alapján az érintett személyek, csoportok és szervezetek a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendeletben (2) előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek fent említett jegyzékében szerepelnek. Ennek következtében a Tanács úgy határozott, hogy e személyeket, csoportokat és szervezeteket továbbra is szerepelteti a jegyzékben.

A 2580/2001/EK tanácsi rendelet előírja, hogy az érintett személyek, csoportok és szervezetek tulajdonában lévő valamennyi pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani, valamint hogy semmiféle pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást nem lehet – sem közvetlenül, sem közvetve – rendelkezésükre bocsátani.

Felhívjuk az érintett személyek, csoportok és szervezetek figyelmét azon lehetőségre, hogy az érintett tagállam(ok)nak a rendelet mellékletében felsorolt illetékes hatóságainál – az említett rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban – kérelmezhetik a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő használatának engedélyezését.

Az érintett személyek, csoportok és szervezetek kérelmet nyújthatnak be, hogy a Tanács adjon indokolást arról, hogy miért szerepelteti őket továbbra is az említett jegyzékben (kivéve, ha az indokolást már közölték velük). E kérelmeket az alábbi címre kell elküldeni:

Council of the European Union (Attn: COMET designations) Rue de la Loi/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË E-mail...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL