Értesítés a 2001/931/KKBP közös álláspontban és a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

 
FREE EXCERPT

9.1.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 6/4

Az Európai Unió Tanácsa az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 16. cikkének megfelelően az alábbi információt hozza az érintettek tudomására.

Ezen adatkezelési művelet jogalapja a (KKBP) 2019/25 tanácsi határozattal (2) módosított és naprakésszé tett 2001/931/KKBP közös álláspont (3), valamint az (EU) 2019/24 tanácsi végrehajtási rendelettel (4) végrehajtott 2580/2001/EK rendelet (5).

Az adatkezelési művelet viszonylatában az adatkezelő szerv az Európai Unió Tanácsa, melynek képviseletét a Tanács Főtitkársága RELEX Főigazgatóságának (Külügyek, Bővítés és Polgári Védelem) főigazgatója látja el, az adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott szolgálat pedig a RELEX Főigazgatóság 1C egysége, melynek elérhetősége a következő:

Council of the European Union General Secretariat RELEX.1.C Rue de la Loi/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Az adatkezelési művelet célja a (KKBP) 2019/25 tanácsi határozattal módosított és naprakésszé tett 2001/931/KKBP közös álláspontnak, valamint az (EU) 2019/24 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 2580/2001/EK rendeletnek megfelelően korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékének a létrehozása és aktualizálása.

Az érintettek azok a természetes személyek, akik teljesítik a jegyzékbe vételnek a 2001/931/KKBP közös álláspontban és a 2580/2001/EK rendeletben meghatározott kritériumait.

A gyűjtött személyes adatok magukban foglalják az érintett személy megfelelő azonosításához szükséges adatokat, az indokolást, továbbá valamennyi ezzel kapcsolatos adatot.

A gyűjtött személyes adatok szükség esetén megoszthatók az Európai Külügyi Szolgálattal és a Bizottsággal.

Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke szerinti korlátozások sérelme nélkül, az érintettek által a jogaik – például a betekintési jog, valamint a helyesbítéshez való jog és a kifogásolási jog – gyakorlása tekintetében az (EU)...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL