A BIZOTTSÁG (EU) 2019/19 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2018. december 14.) az atlanti biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, tizenkettedik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2018) 8529. számú dokumentummal történt) MELLÉKLET Az atlanti biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenkettedik alkalommal frissített jegyzéke

 
FREE EXCERPT

9.1.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 7/287

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) A 92/43/EGK irányelv 1. cikke c) pontjának iii. alpontjában említett atlanti biogeográfiai régió az irányelv 20. cikke alapján létrehozott bizottság (az Élőhelyvédelmi Bizottság) által 2005. április 20-án elfogadott biogeográfiai térképnek megfelelően Írország, Hollandia, és az Egyesült Királyság uniós területét, valamint Belgium, Dánia, Németország, Spanyolország, Franciaország és Portugália uniós területének egyes részeit foglalja magában.

(2) Az atlanti biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek alapjegyzékét a 92/43/EGK irányelv értelmében a 2004/813/EK bizottsági határozattal (2) fogadták el. A jegyzéket legutóbb az (EU) 2018/40 bizottsági végrehajtási határozat (3) módosította.

(3) Az atlanti biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek jegyzékében szereplő területek a Natura 2000 hálózat részét képezik, amely nélkülözhetetlen eleme a biológiai sokféleség Unión belüli védelmének. A Natura 2000 hálózat gyakorlati létrehozása terén elvárt további előrelépés érdekében, illetve a hálózat dinamikus módosítása keretében rendszeresen sor kerül a közösségi jelentőségű természeti területeket ismertető jegyzékek felülvizsgálatára.

(4) 2017. június 19. és 2018. március 2. között a tagállamok az atlanti biogeográfiai régió tekintetében további, a 92/43/EGK irányelv 1. cikke szerinti közösségi jelentőségű természeti területek kijelölését javasolták. Egyes tagállamok emellett jelezték, hogy az atlanti biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek jegyzékében módosítani kívánnak bizonyos, a területek kapcsán megadott adatokat.

(5) A Bizottság által az egyes érintett tagállamokkal egyetértésben összeállított, az elsődleges fontosságú természetes élőhelytípusoknak vagy veszélyeztetett fajoknak otthont adó területeket is megjelölő jegyzéktervezet alapján el kell fogadni az atlanti biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területként kiválasztott területeinek frissített jegyzékét. A jegyzékbe újonnan felvett területekre a 92/43/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése és 6. cikke alkalmazandó.

(6) A 92/43/EGK irányelv 11. cikke értelmében folytatott felügyelet eredményeképpen a természetes élőhelytípusok és a fajok előfordulására és elterjedésére vonatkozó ismeretek folyamatosan bővülnek. Ennek megfelelően a területek uniós szintű értékelésére és kiválasztására az aktuálisan rendelkezésre álló legjobb információk alapján került sor.

(7) Bizonyos élőhelytípusok és fajok esetében egyes tagállamok nem javasoltak elegendő területet ahhoz, hogy a 92/43/EGK irányelv követelményei teljesüljenek. Ezenfelül a 92/43/EGK irányelv I. mellékletében szereplő egyes természetes élőhelytípusok, valamint a II. mellékletében szereplő egyes fajok előfordulására és elterjedésére vonatkozóan továbbra is hiányosak az ismeretek. Ezért ezekre az élőhelytípusokra és fajokra nézve a Natura 2000 hálózat nem tekinthető teljesnek.

(8) Az egyértelműség és az átláthatóság érdekében az (EU) 2018/40 végrehajtási határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élőhelyvédelmi Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Elfogadásra kerül az atlanti biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizenkettedik alkalommal frissített, e határozat mellékletében szereplő jegyzéke.

Az (EU) 2018/40 végrehajtási határozat hatályát veszti.

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 14-én.

(1) HL L 206., 1992.7.22., 7. o.

(2) A Bizottság 2004/813/EK határozata (2004. december 7.) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében az atlanti bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzékének elfogadásáról (HL L 387., 2004.12.29., 1 o.).

(3) A Bizottság (EU) 2018/40 végrehajtási határozata (2017. december 12.) az atlanti biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, tizenegyedik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (HL L 15., 2018.1.19., 125. o.).

Az egyes közösségi jelentőségű természeti területeket (a továbbiakban: KJT) a Natura 2000 adatszolgáltatási űrlapon megadott információk azonosítják, köztük az adott terület térképe. Ezen információkat a 92/43/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban az illetékes nemzeti hatóságok nyújtották be.

Az alábbi táblázat a következő adatokat tartalmazza:

A : a KJT kilenc karakterből álló kódja, melynek első két karaktere a tagállam ISO-kódja; B : a KJT neve; C : * = a KJT-n előfordul legalább egy, a 92/43/EGK irányelv 1. cikke szerinti elsődleges fontosságú természetes élőhelytípus és/vagy faj; D : a KJT kiterjedése ha-ban vagy hossza km-ben; E : a KJT földrajzi koordinátái (szélességi és hosszúsági fok) tizedfokokban kifejezve.

Az alábbi uniós jegyzékben megadott valamennyi információ a Belgium, Dánia, Németország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Portugália és az Egyesült Királyság által javasolt, továbbított és megerősített adatokon alapul.

A B C D E A KJT kódja A KJT neve * A KJT kiterjedése (ha) A KJT hossza (km) A KJT földrajzi koordinátái Földrajzi hosszúság Földrajzi szélesség BE1000001 La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe — complexe Forêt de Soignes — Vallée de la Woluwe * 2066 0 4,4306 50,7833 BE1000002 Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise — complexe Verrewinkel — Kinsendael * 134 0 4,3549 50,7879 BE1000003 Zones boisées et zones humides de la Vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise * 116 0 4,3055 50,8825 BE2100015 Kalmthoutse Heide 2064 0 4,4167 51,4 BE2100016 Klein en Groot Schietveld * 2288 0 4,5833 51,3667 BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen * 5240 0 4,7444 51,2667 BE2100019 Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats * 697 0 4,8 51,3333 BE2100020 Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop * 678 0 4,7444 51,3694 BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout * 3627 0 4,9667 51,3667 BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden * 4884 0 5,0833 51,25 BE2100040 Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor. * 4307 0 5,1833 51,1611 BE2100045 Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat. * 359 0 4,4833 51,2167 BE2200028 De Maten * 536 0 5,45 50,95 BE2200029 Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden. * 8306 0 5,3333 51,1167 BE2200030 Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode * 3768 0 5,4333 51,05 BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden. * 3627 0 5,3 50,9833 BE2200032 Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen * 1980 0 5,5 51,2833 BE2200033 Abeek met aangrenzende moerasgebieden * 2523 0 5,7 51,175 BE2200034 Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven * 1869 0 5,7306 51,1 BE2200035 Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek * 3741 0 5,6333 50,95 BE2200036 Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten. * 132 0 5,6833 50,8139 BE2200037 Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek * 778 0 5,7667 51,0333 BE2200038 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw * 2604 0 5,2667 50,8167 BE2200041 Jekervallei en bovenloop van de Demervallei * 633 0 5,5167 50,85 BE2200042 Overgang Kempen-Haspengouw * 689 0 5,5667 50,9097 BE2200043 Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik * 573 0 5,6167 51,0583 BE2300005 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel * 3377 0 3,45 51,15 BE2300006 Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent * 8957 0 4,1919 51,1531 BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen. * 5548 0 3,75 50,7917 BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek * 1793 0 4,25 50,9583 BE2400008 Zoniënwoud * 2761 0 4,4167 50,75 BE2400009 Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden * 1832 0 4,2833 50,7083 BE2400010 Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortemberg en Veltem. * 1445 0 4,5833 50,9167 BE2400011 Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden * 4068 0 4,6833 50,8083 BE2400012 Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen. * 2244 0 4,8667 50,9333 BE2400014 Demervallei * 4910 0 4,9833 51,0028 BE2500001 Duingebieden inclusief Ijzermonding en Zwin. * 3782 0 2,8681 51,195 BE2500002 Polders * 1866 0 3,1003 51,2417 BE2500003 Westvlaams Heuvelland * 1878 0 2,7667 50,775 BE2500004 Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel * 3064 0 3,32 51,1 BE31001C0 Affluents brabançons de la Senne * 709,5762 0 4,2526 50,6657 BE31002C0 Vallées de l'Argentine et de la Lasne * 821,522 0 4,4379 50,7335 BE31003C0 Vallée de la Lasne * 431,0107 0 4,5508 50,7201 BE31004C0 Vallée de la Dyle en aval d'Archennes * 141,244 0 4,6444 50,7711 BE31005C0 Vallée de la Nethen * 194,6652 0 4,679826 50,78993 BE31006C0 Vallée de la Dyle à Ottignies * 304,5974 0 4,5966 50,678 BE31007C0 Vallée du Train * 488,6304 0 4,706911 50,70095 BE31008C0 Carrière de Dongelberg 9,6443 0 4,8196 50,695 BE31009B0 Carrières souterraines d'Orp-Jauche 12,3688 1,6 4,9427 50,667 BE31010C0 Sources de la Dyle * 728,2849 0 4,4959 50,6382 BE31011C0 Vallée de la Thyle * 1 112,3159 0 4,5335 50,5962 BE31012C0 Vallée de la Dyle de Wavre à Archennes * 85,0401 0 4,6465 50,7447 BE32001C0 Vallée de la Lys * 404,2262 0 2,8973 50,7365 BE32002C0 Vallée de l'Escaut en aval de Tournai * 363,6272 0...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL