A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1350 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. augusztus 12.) egy szeszes italra vonatkozó földrajzi árujelzőnek az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet 30. cikkének (2) bekezdése alapján történő bejegyzéséről („Absinthe de Pontarlier”)

 
FREE EXCERPT

19.8.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 215/1

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 17. cikkének (5) bekezdésével összhangban megvizsgálta Franciaországnak az „Absinthe de Pontarlier” földrajzi árujelző bejegyzésére vonatkozó, 2014. április 16-i kérelmét.

(2) Miután megállapította, hogy a kérelem megfelel a 110/2008/EK rendeletnek, a Bizottság a műszaki dokumentáció főbb előírásait az említett rendelet 17. cikkének (6) bekezdése alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (3).

(3) A Bizottsághoz nem érkezett a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (7) bekezdése szerinti felszólalási nyilatkozat.

(4) A 110/2008/EK rendeletet felváltó (EU) 2019/787 rendelet 2019. május 25-én lépett hatályba. A szóban forgó rendelet 49. cikkének (1) bekezdésével összhangban a 110/2008/EK rendeletnek a földrajzi árujelzőkre vonatkozó III. fejezete 2019. június 8-án vesztette hatályát. Következésképpen az oltalom megadásáról szóló rendeletet már az új rendeletnek megfelelően kell elfogadni.

(5) Ezért helyénvaló rendelkezni az „Absinthe de Pontarlier” jelölés földrajzi árujelzőként történő bejegyzéséről.

(6) Indokolt előírni, hogy az „Absinthe de Pontarlier” földrajzi árujelző mint egység részesüljön oltalomban, és az „absinthe” kifejezést az Unió jogrendjében alkalmazandó elvek és szabályok betartása mellett továbbra is használni lehessen a címkéken és a kiszereléseken az Unió területén,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

Az „Absinthe de Pontarlier”...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL