A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1346 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. augusztus 8.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino [OEM])

 
FREE EXCERPT

14.8.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 213/1

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Olaszország kérelmét, amely az 1164/2010/EU bizottsági rendelettel (2) módosított 1263/96/EK bizottsági rendelet (3) alapján bejegyzett „Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul. A módosítás keretében a „Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino” elnevezés „Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino” elnevezésre változik.

(2) A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet (4) az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3) A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

A „Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. augusztus 8-án.

(1) HL L 343...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL