A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2195 RENDELETE (2017. november 23.) a villamos energia kiegyenlítő szabályozására vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

 
FREE EXCERPT

28.11.2017    HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/6

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetében alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésének b) és d) pontjára, valamint 18. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A teljesen működőképes és összekapcsolt belső energiapiac elengedhetetlen az energiaellátás biztonságának fenntartása, a versenyképesség növelése, valamint annak érdekében, hogy minden felhasználó elérhető áron tudjon energiát vásárolni.

(2) A villamos energia jól működő belső piacának megfelelő ösztönzőket kell biztosítania a termelők számára az új energiatermelési lehetőségekbe történő beruházásokhoz, ideértve a megújuló energiaforrásokból származó villamos energiát is, különös figyelmet fordítva az Unió energiapiacának legelszigeteltebb tagállamaira és régióira. A jól működő piacnak a felhasználók érdekében is megfelelő intézkedéseket kell hoznia az energia hatékonyabb felhasználásának előmozdítására, amelynek előfeltétele a biztonságos energiaellátás.

(3) A 714/2009/EK rendelet megkülönböztetésmentes szabályokat ír elő a villamos energia határkeresztező kereskedelme esetében alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételek és különösen a határkeresztező villamosenergia-áramlásokat érintő rendszerösszekötők és átviteli hálózatok tekintetében. A valóban integrált villamosenergia-piac felé való elmozdulás és az üzembiztonság biztosítása érdekében ki kell alakítani a kiegyenlítő szabályozás hatékony szabályait, amelyekkel a piaci szereplőket ösztönözni lehet arra, hogy hozzájáruljanak a rendszer azon hiányosságainak megoldásához, amelyekért ők felelősek. Különösen szükséges olyan szabályok felállítása, amelyek a kiegyenlítő szabályozás és az energiakereskedelem technikai és működési szempontjaihoz kapcsolódnak. E szabályoknak magukban kell foglalniuk a rendszerszintű kiegyenlítő szabályozási tartalékokra vonatkozó szabályokat is.

(4) Az (EU) 2017/1485 bizottsági rendelet (2) az átvitelirendszer-üzemeltetőkre (TSO-k), a regionális biztonsági koordinátorokra, az elosztórendszer-üzemeltetőkre (DSO-k) és a jelentős hálózathasználókra vonatkozó harmonizált szabályokat állít fel a rendszerüzemeltetéssel kapcsolatban. A rendelet azonosítja a rendszer legfontosabb állapotait (normálállapot, készenléti állapot, vészhelyzeti állapot, blackout állapot és helyreállítási állapot). Ezenkívül meghatározza az üzembiztonság Unió-szerte történő fenntartására vonatkozó előírásokat és irányelveket, valamint elő kívánja mozdítani a teljesítmény-frekvencia szabályozásra és tartalékokra vonatkozó uniós előírások és irányelvek összehangolását.

(5) A rendelet uniós szinten állítja fel a szabályozási szolgáltatások piacainak működését meghatározó technikai, működési és piaci szabályokat. Meghatározza továbbá a kiegyenlítő szabályozási kapacitás beszerzésére, a kiegyenlítő szabályozási energia aktiválására és a mérlegkörfelelősökkel való pénzügyi elszámolásra vonatkozó szabályokat. A rendelet azt is előírja, hogy harmonizált módszereket kell kialakítani az övezetközi átviteli kapacitás kiegyenlítő szabályozás céljából történő felosztására. Ezek a szabályok lehetővé teszik a határkeresztező kereskedelem növekedését és a meglévő hálózatoknak a kiegyenlítő szabályozási energia céljából történő, még hatékonyabb felhasználását, így növelni fogják a rövid távú piacok likviditását. Mivel a kiegyenlítőszabályozásienergia-ajánlatok uniós szintű kiegyenlítő szabályozási platformokon fognak versenyezni, ezért ennek a versenyre is pozitív hatása lesz.

(6) E rendelet célja, hogy biztosítsa az európai átviteli rendszer optimális irányítását és összehangolt működését, támogassa a megújulóenergia-termelés térnyerésére irányuló uniós célok elérését, valamint előnyöket biztosítson a felhasználóknak. Indokolt úgy rendelkezni, hogy a TSO-k (amennyiben alkalmazandó, a DSO-kkal együttműködve) legyenek felelősek az európai kiegyenlítő szabályozási szolgáltatások piacainak megszervezéséért, továbbá törekedjenek azok integrációjára, és mindeközben a lehető leghatékonyabb módon tartsák egyensúlyban a rendszert. Ehhez a TSO-knak szorosan együtt kell működniük egymással és a DSO-kkal, és a lehető legnagyobb mértékben össze kell hangolniuk a tevékenységeiket annak érdekében, hogy régiókon és feszültségszinteken átívelő, hatékony villamosenergia-rendszert hozzanak létre a versenyjog sérelme nélkül.

(7) A TSO-k számára lehetővé kell tenni, hogy az e rendelet szerinti feladataik vagy azok egy része ellátásával harmadik felet bízzanak meg. A megbízást adó TSO továbbra is felelős marad az e rendelet szerinti kötelezettségeknek való megfelelésért. Hasonlóképpen a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az e rendelet szerinti feladatok és kötelezettségek ellátását harmadik félre ruházzák át. Az ilyen átruházást a nemzeti szinten végrehajtásra kerülő feladatokra és kötelezettségekre (például a kiegyenlítőenergia-elszámolás) kell korlátozni. Az átruházás korlátozása nem vezethet a meglévő nemzeti intézkedések szükségtelen változásaihoz. Indokolt azonban, hogy a TSO-k továbbra is felelősséggel tartozzanak a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) értelmében az egész Európára kiterjedő módszertanok kidolgozásával, valamint az európai szintű kiegyenlítő szabályozási platformok bevezetésével és üzemeltetésével kapcsolatban rájuk ruházott feladatokért. Amennyiben egy tagállamban harmadik fél rendelkezik a kiegyenlítőenergia-elszámoláshoz szükséges szakértelemmel és tapasztalattal, a tagállam TSO-ja felkérheti a többi TSO-t vagy az ENTSO-E-t arra, hogy lehetővé tegyék az ilyen harmadik fél közreműködését a javaslat kidolgozása során. Mindazonáltal a javaslat kidolgozásáért való felelősség a tagállami TSO-nál marad együttesen valamennyi más TSO-val, és ez a felelősség nem ruházható át harmadik félre.

(8) A kiegyenlítő szabályozási szolgáltatók és a mérlegkörfelelősök szerepét meghatározó szabályok biztosítják az igazságos, átlátható és megkülönböztetésmentes megközelítést. A kiegyenlítő szabályozásra vonatkozó feltételek ezenkívül megszabják azokat az alapelveket és szerepeket, amelyek alapján az e rendeletben szabályozott kiegyenlítő szabályozási tevékenységekre sor kerül, valamint biztosítják a piaci szereplők (beleértve a keresletoldali válasz szabályozási központokat és az elosztás szintjén megtalálható eszközöket) közötti egyenlő versenyfeltételeken alapuló megfelelő versenyt.

(9) A kiegyenlítő szabályozási energia vagy kiegyenlítő szabályozási kapacitás biztosítását célzó kiegyenlítő szabályozási szolgáltatóknak egy, a TSO-k által – szükség esetén a DSO-kkal szoros együttműködésben – meghatározott minősítési eljáráson kell megfelelniük.

(10) A kiegyenlítő szabályozási energia piacainak integrációját a kiegyenlítetlenségnettósítási eljárás működtetését célzó, valamint a frekvencia-helyreállítási tartalékból és helyettesítő tartalékból származó kiegyenlítő szabályozási energia cseréjét lehetővé tévő közös európai platformok létrehozásával kell megkönnyíteni. A TSO-k közötti együttműködést szigorúan az említett európai platformok hatékony és biztonságos megtervezésére, megvalósítására és működtetésére kell korlátozni.

(11) A frekvencia-helyreállítási tartalékból és helyettesítő tartalékból származó kiegyenlítő szabályozási energia cseréjére szolgáló platformoknak az ajánlati ársorrenden alapuló modellt kell alkalmazniuk annak érdekében, hogy biztosítsák az ajánlatok aktiválásának költséghatékonyságát. Kizárólag abban az esetben van lehetőségük a TSO-knak más modellen alapuló platformot bevezetni és működtetni, amennyiben a valamennyi TSO által készített költséghatékonysági elemzés azt mutatja, hogy az automatikus aktiválású frekvencia-helyreállítási tartalékból származó kiegyenlítő szabályozási energia cseréjére szolgáló platform modelljét módosítani szükséges.

(12) A kiegyenlítő szabályozási energia piacai integrációjának meg kell könnyítenie a napon belüli piac hatékony működését annak érdekében, hogy a piaci szereplőknek lehetőségük legyen a valós időhöz a lehető legközelebbi kiegyenlítésre. A TSO-knak csupán a napon belüli piac után fennmaradó kiegyenlítetlenségre kellene szabályozniuk a kiegyenlítő szabályozási piacokon. A kiegyenlítőenergia-elszámolási időszak európai összehangolása (15 perc) segítené a napon belüli kereskedelmet és számos, azonos szállítási idővel rendelkező kereskedelmi termék fejlesztését mozdítaná elő.

(13) A kiegyenlítő szabályozási szolgáltatások cseréjének lehetővé tétele, a közös ajánlati ársorrend létrehozása és a szabályozási szolgáltatások piacainak megfelelő likviditása érdekében szabályozni kell a kiegyenlítő szabályozási termékek szabványosítását. E rendelet felsorolja a szabványos termékeket meghatározó minimális szabványjellemzőket és további jellemzőket.

(14) A kiegyenlítő szabályozási energiával kapcsolatos szabványos termékek árképzési módszerének pozitív ösztönzőket kell teremtenie a piaci szereplők számára, hogy fenntartsák a rendszer egyensúlyát és/vagy elősegítsék kiegyenlítőenergiaegységár-számítási területeik rendszeregyensúlyának helyreállítását, valamint csökkentsék a rendszer kiegyenlítetlenségét és a társadalmat terhelő költségeket. Az árképzési megközelítésnek a keresletoldali válasz és az üzembiztonsági korlátozás alá eső egyéb kiegyenlítő szabályozási források gazdaságos felhasználására kell törekednie. A szabályozási kapacitás beszerzése során használt árképzési módszernek a keresletoldali válasz és az üzembiztonsági korlátozás alá eső egyéb kiegyenlítő szabályozási források gazdaságos felhasználására kell törekednie.

(15) Annak érdekében, hogy a TSO-k hatékonyan és gazdaságosan, valamint piaci alapon tudják beszerezni és használni a kiegyenlítő szabályozási kapacitást, a piac...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL