A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 
FREE EXCERPT

l_03020090131hu00160099.pdf

L 30/16 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

2009.1.31.

A TANÁCS 73/2009/EK RENDELETE

(2009. január 19.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlentámogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részéremeghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK ésa 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívülhelyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, éskülönösen annak 36. és 37. cikkére, valamint 299. cikkének(2) bekezdésére,

tekintettel az 1979-es csatlakozási okmányra, és különösen azahhoz csatolt gyapotról szóló 4. jegyzőkönyv (1) 6. pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációra (3),

tekintettel a Régiók Bizottságával folytatott konzultációra (4)

mivel:

(1) A közös agrárpolitika (KAP) 2003-ban és 2004-ben elfogadott reformja rendelkezett a reformok eredményességének felméréséről. Ennek keretében a Bizottság 2007.november 20-án az Európai Parlament és a Tanács eléterjesztette a "Felkészülés a KAP-reform »állapotfelmérésére«" című közleményt. Figyelembe kell venni az említettközleményt és fő elemeinek az Európai Parlament, aTanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, vala-mint a Régiók Bizottsága általi későbbi megvitatását,továbbá a nyilvános konzultációk során kifejtett számosészrevételt.

(2) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és ameghatározott támogatási rendszerek létrehozásárólszóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (5) végrehajtása során szerzett tapasztalatok különösen azt mutatják, hogy a támogatási mechanizmusegyes elemeit ki kell igazítani. Mindenekelőtt ki kellterjeszteni a közvetlen támogatás termeléstől való elválasztását, az egységes támogatási rendszer működésétpedig le kell egyszerűsíteni. Ezen túlmenően az

1782/2003/EK rendeletet számos alkalommal jelentősenmódosították. E fejleményekre tekintettel és az áttekinthetőség érdekében az említett rendeletet hatályon kívül kellhelyezni, és helyette e rendeletet kell hatályba léptetni.

(3) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette azt az elvet, hogyha a mezőgazdasági termelő nem tesz eleget bizonyosköz-, állat- és növény-egészségügyi, illetve környezetvédelmi és állatjólléti előírásoknak, a közvetlen támogatásösszege csökkenthető, vagy a termelőt ki lehet zárni atámogatottak köréből. Ez az úgynevezett "kölcsönösmegfeleltetési" rendszer a közvetlen kifizetések keretébennyújtott közösségi támogatás szerves részét képezi, következésképpen fenn kell azt tartani. A tapasztalat azonbanazt mutatja, hogy a kölcsönös megfeleltetés alkalmazásikörébe tartozó követelmények némelyike a mezőgazdasági tevékenység vagy a mezőgazdasági földterület szempontjából nem eléggé releváns, vagy a mezőgazdaságitermelők helyett inkább a nemzeti hatóságokat érinti.Következésképpen a kölcsönös megfeleltetés alkalmazásikörét ki kell igazítani.

(4) Ezen túlmenően a mezőgazdasági földterület termelésbőlvaló kivonásának megakadályozása, valamint jó mezőgazdasági és környezeti állapotának fenntartása céljából az1782/2003/EK rendelet közösségi keretrendszert hozottlétre, amelyből a tagállamok átvesznek egyes előírásokat,figyelembe véve az érintett területek olyan egyedi sajátosságait, mint a talaj- és az éghajlati viszonyok, valamint ameglévő gazdálkodási rendszerek, a földhasználat, a vetésforgó, a gazdálkodási gyakorlat és a gazdaságszerkezet.Ezt a keretrendszert fenn kell tartani. A tapasztalatazonban azt mutatta, hogy egyes előírások alkalmazhatósága és kedvező hatásai nem elegendőek ahhoz, hogyindokolják azok valamennyi tagállam általi végrehajtását.Célszerű ezért, hogy ezen előírások ne legyenek kötelezőka tagállamok számára. Annak biztosítása érdekébenazonban, hogy a keretrendszer a lehető legkoherensebblegyen, egy adott előírást nem kellene nem kötelezőnekminősíteni, ha annak alapján már 2009 előtt az érintetttagállam minimumkövetelményt határozott meg, vagy haléteznek olyan nemzeti szabályok, amelyek arra az elő-írásra épülnek.

(5) A kötelező területpihentetésnek az egységes támogatásirendszer keretében történő eltörlése e rendeletnek megfelelően bizonyos esetekben káros környezeti hatásokkaljárhat, különösen az egyes tájakat meghatározó jellegzetességek vonatkozásában. Ezért meg kell erősíteni a tájegyes meghatározott jellegzetességeinek védelmét célzóközösségi rendelkezéseket. Indokolt, hogy különlegesesetekben a tagállamok rendelkezhessenek élőhelyekkialakításáról és/vagy megőrzéséről.

(1) HL L 291., 1979.11.19., 174. o. A legutóbb az 1050/2001/EK rendelettel (HL L 148., 2001.6.1., 1. o.) módosított jegyzőkönyv.

(2) A 2008. november 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tettékközzé).

(3) A 2008. október 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tettékközzé). Nem kötelező konzultációt követően adott vélemény.

(4) A 2008. október 8-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tettékközzé). Nem kötelező konzultációt követően adott vélemény.

(5) HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

HU

(6) A mezőgazdasági tevékenység összefüggésében egyesterületeken egyre súlyosabb problémát jelent a vízvédelem és a vízgazdálkodás. Ezért meg kell erősíteni a jómezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó közösségi kereteket is a víz szennyezés elleni védelme, avízkészletek kimerülésének megelőzése és a vízhasználatkezelése érdekében.

(7) Az 1782/2003/EK rendelet elismerte az állandó legelőkkörnyezetre gyakorolt kedvező hatását. Továbbra is fennkell tartani az említett rendeletben foglalt azon intézkedéseket, amelyek célja a jelenlegi állandó legelők fenntartásának ösztönzése nagyarányú szántóföldi művelésbevonásuk megakadályozása érdekében.

(8) A fenntartható mezőgazdaság, valamint a vidékfejlesztéselőmozdítását célzó politikai eszközök minél jobb egyensúlyának megteremtése érdekében az 1782/2003/EK rendelet bevezette a közvetlen kifizetések progresszív módontörténő kötelező csökkentésének rendszerét ("moduláció"). Ezt a rendszert továbbra is fenn kell tartani, ésannak kivételként tartalmaznia kell a legfeljebb5 000 EUR összegű közvetlen kifizetéseket.

(9) A moduláción keresztül elért megtakarítások a vidékfejlesztési politika keretébe tartozó intézkedések finanszírozását szolgálják. Az 1782/2003/EK rendelet elfogadásaóta a mezőgazdasági ágazat számos olyan új és jelentőskihívással volt kénytelen szembenézni, mint például azéghajlatváltozás és a bioenergia folyamatos térhódítása,valamint a jobb vízgazdálkodás és a biológiai sokféleséghatékonyabb védelme iránti igény. A Közösség a KiotóiJegyzőkönyv (1) részes feleként felhívást kapott arra, hogyaz éghajlatváltozással kapcsolatos megfontolások figyelembevételével igazítsa ki szakpolitikáit. Ezen túlmenőena vízhiánnyal és az aszályokkal összefüggésben felmerülősúlyos problémák miatt a Tanács a vízhiányról és aszályokról szóló 2007. október 30-i következtetéseiben úgyítélte meg, hogy a mezőgazdaságban a vízgazdálkodásikérdésekre még nagyobb figyelmet kell fordítani. ATanács a biológiai sokféleség csökkenésének megállításáról szóló 2006. december 18-i következtetéseibenhangsúlyozta, hogy a biológiai sokféleség védelmetovábbra is óriási kihívást jelent, és annak ellenére, hogyjelentős előrehaladást sikerült elérni, a Közösség 2010-remeghatározott biológiai sokféleséggel kapcsolatos célkitű-zésének eléréséhez további erőfeszítésekre lesz szükség.Továbbá, mivel az innováció különösen az új technológiák, termékek és eljárások kifejlesztéséhez járulhathozzá, támogatja az ezen új kihívások leküzdéséreirányuló erőfeszítéseket. A tejkvótarendszernek a mező-gazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról,valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozóegyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i

1234/2007/EK tanácsi rendeletnek (2) megfelelő,2015-ben való megszűnése a tejágazatban tevékenykedőtermelők részéről a változó feltételekhez való alkalmazkodás érdekében különös erőfeszítéseket tesz szükségessé,különösen a hátrányos helyzetű régiókban. Helyénvalóezért e konkrét helyzetet is olyan új kihívásnak tekinteni,amelyet a tagállamoknak le kell küzdeniük a tejágazatukban alkalmazott kvótarendszer fokozatos megszüntetése céljából.

(10) A Közösség elismeri, hogy szakpolitikái keretében kezelnikell a fent említett új kihívásokat. A mezőgazdaság területén az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (3)

keretében elfogadott vidékfejlesztési programok az említett kihívások kezelésére megfelelő eszközök. Annak érdekében, hogy a tagállamok ennek figyelembevételével felülvizsgálhassák vidékfejlesztési programjaikat, de más területeken ne kelljen csökkenteniük vidékfejlesztési tevékenységeik jelenlegi intenzitását, további finanszírozási forrásokat kell rendelkezésre...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL