10/2018. sz. VÉLEMÉNY (az EUMSZ 322. cikkének (1) bekezdése szerint) a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018) 460 final) MELLÉKLET

 
FREE EXCERPT

4.2.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 45/1

Bekezdés Oldal Összefoglaló I–IV 2 Bevezetés 1–9 2 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK 10–19 4 Egyszerűsítés és koherencia 13–14 4 Rugalmasság 15–16 5 Elszámoltathatóság 17–18 5 Az EFA-ra vonatkozó egyedi rendelkezések 19 5 II. RÉSZ: EGYEDI ÉSZREVÉTELEK 20–68 5 I. cím. Általános rendelkezések (1–9. cikk) 20 5 I. fejezet. Programozás (10–15. cikk) 21–29 5 II. fejezet. Külön rendelkezések a szomszédság tekintetében (16–18. cikk) 30–38 6 III. fejezet. Cselekvési tervek, intézkedések és végrehajtási módszerek (19–25. cikk) 39–48 7 IV. fejezet. EFFA+, költségvetési garanciák és harmadik országoknak nyújtott pénzügyi támogatás (26–30. cikk) 49–57 8 V. fejezet. Nyomon követés, jelentéstétel és értékelés (31–32. cikk) 58–65 9 A számvevőszéki igazolás feltételei 66–68 10 MELLÉKLET — A bizottsági javaslat elemzése és a Számvevőszék javaslatai 11

AZ EURÓPAI UNIÓ SZÁMVEVŐSZÉKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 322. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret” című közleményben körvonalazott többéves pénzügyi keretre (TPK) (1);

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló 1/2017. sz. számvevőszéki véleményre (3);

tekintettel a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (4);

tekintettel a Tanácsnak a fent említett javaslatra vonatkozó, 2018. július 9-én kézhez vett véleménykérésére;

mivel a javaslat tárgya több eszköz egyetlen átfogó eszköz formájában történő egyszerűsítése révén lehetőség nyújtása az igazgatási és felügyeleti rendszerek észszerűsítésére és ezáltal az adminisztratív terhek csökkentésére az érdekelt felek számára;

A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT FOGADTA EL:

 1. A javaslat a 2021–2027-es időszakra érvényes többéves pénzügyi kerethez (TPK) kapcsolódik (5), és az Unió külső tevékenységi eszközeinek jelentős átalakítását irányozza elő olyan módon, hogy több ilyen eszközt egyetlen átfogó eszközben – a 2021. január 1-jével hatályba lépő Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközben – egyesít.

 2. A javaslatot az indokolja, hogy szükség van „a munkamódszerek egyszerűsítésére”, ugyanakkor növelni kell a beavatkozások koherenciáját és egységességét, továbbá rugalmasabban kell reagálni az előre nem látott kihívásokra és válságokra. A javaslat összességében megfelel ezeknek a céloknak.

 3. Az EFA-nak a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközbe (NDICI) történő integrálása révén rendezhető az EFA költségvetési eljárása és elszámoltathatósági eljárása között fennálló ellentmondás. A javaslat kibővíti az Európai Parlament költségvetési és jogalkotási hatásköreit, aminek következtében javulhat az uniós fejlesztési támogatások demokratikus felügyelete.

 4. Véleményünkben javaslatokat fogalmazunk meg arra nézve, hogyan tehető egyértelműbbé a javaslat egyes rendelkezések részbeni átszerkesztése, illetve más rendelkezések pontosítása révén.

 1. A Bizottság 2018. június 14-én tette közzé a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközre (NDICI) vonatkozó javaslatát (6) (a továbbiakban: a javaslat), valamint a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközre vonatkozó javaslathoz csatolt mellékleteket (7).

 2. A javaslat a „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret” című bizottsági közleményben körvonalazott, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerethez (TPK) (8) kapcsolódik. A közlemény meghatározza az Unió külső tevékenységi programjainak fő prioritásait és általános költségvetési keretét a „Szomszédság és a világ” fejezeten belül, beleértve a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozását.

 3. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben több finanszírozási eszköz szerepel a 4. fejezeten („Globális Európa”) belül, amelyek közül a legtöbb 2020. december 31-én hatályát veszíti. A 2021–2027-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a javaslat az Unió külső tevékenységi eszközeinek jelentős átalakítását irányozza elő olyan módon, hogy több ilyen eszközt egyetlen átfogó eszközben – a 2021. január 1-jével hatályba lépő Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközben – egyesít. Az összevonásra/integrálásra váró jelenlegi eszközök, illetve programok: — a Fejlesztési Együttműködési Eszköz (9) (DCI);

  — az Európai Fejlesztési Alap (10) (EFA);

  — a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (11) (EIDHR);

  — az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (12) (ENI);

  — a Partnerségi Eszköz (13) (PI);

  — a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz (14) (IcSP);

  — a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz (15) (INSC);

  — az EBB külső hitelezési megbízatása (16) (ELM);

  — a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap (17);

  — az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap (18);

  — Makroszintű pénzügyi támogatás (19) (MFA);

  — a közös végrehajtási rendelet (20) (CIR).

 4. A javaslat (8) preambulumbekezdése értelmében az NDICI végrehajtását az Unió kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiájában („globális stratégia”) meghatározott öt prioritás fogja vezérelni (21). A (9) preambulumbekezdés kiemeli a fejlesztéspolitikáról szóló európai konszenzus (22) (a „konszenzus”) jelentőségét, amely keretet biztosít ahhoz, hogy az Unió és a tagállamok közös megközelítést alkalmazzanak a fejlesztési együttműködés területén. A konszenzus célja a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend (23) és az addisz-abebai cselekvési program (24) végrehajtása.

 5. A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz célkitűzése „az Unió értékeinek és érdekeinek világszintű védelme és érvényre juttatása a külső tevékenységére vonatkozóan (…) megfogalmazott célkitűzések és elvek követése céljából (25).

 6. A 2021–2027-es időszakra az NDICI végrehajtására javasolt finanszírozási összeg 89,2 milliárd euró (26).

 7. Az NDICI által bevezetett fő módosítás a jelenleg a költségvetésen kívül álló EFA integrálása a költségvetésbe. A 2014–2020-as időszakra 30,5 milliárd euró költségvetéssel rendelkező EFA a legjelentősebb külső támogatási eszköz (27). Az NDICI a források kimerüléséig párhuzamosan fut majd a jelenlegi EFA-programokkal (28).

 8. A javaslatban a Bizottság azt irányozza elő, hogy a rendelet támassza alá a jelenlegi Cotonoui Megállapodás helyébe lépő új partnerség végrehajtási keretét (29). Ezzel megfordulna a jelenlegi megközelítés, amelynek értelmében a Cotonoui Megállapodás támasztja alá az EFA-kat.

 9. Elemzésünk során az I. részben egy sor általános észrevételt, majd a II. részben egy sor egyedi észrevételt fogalmazunk meg, a mellékletben pedig konkrét szövegezési javaslatokat teszünk.

 10. Az NDICI ambiciózus javaslat, amely: a) több, a költségvetés alá tartozó, illetve azon kívül álló programot és eszközt von össze egyetlen eszköz formájában;

  1. földrajzi programokból, tematikus programokból és gyorsreagálási tevékenységekből áll;

  2. számos különböző finanszírozási formát ötvöz (vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzési szerződések, költségvetés-támogatás, vagyonkezelői alapokhoz való hozzájárulás, pénzügyi eszközök, költségvetési garanciák, forrásötvözés és adósságelengedés).

  Mindennek tükrében az NDICI igen átfogó és összetett eszközként jelenik meg.

 11. A javaslatot az indokolja, hogy szükség van „a munkamódszerek egyszerűsítésére”, ugyanakkor növelni kell a beavatkozások koherenciáját és egységességét, továbbá rugalmasabban kell reagálni az előre nem látott kihívásokra és válságokra (30).

 12. A javaslat összességében egyszerűbbé teszi a külső támogatások jogszabályi keretét. Nagyobb rugalmasságot biztosít majd a költségvetési eszközöknek és ugyanilyen mértékű rugalmasságot a korábban az EFA keretébe tartozó tételek esetében.

 13. A Bizottság az egyszerűsítést lényegében úgy kívánja megvalósítani, hogy egyetlen átfogó eszközben egyesít több költségvetési eszközt és az EFA-t.

 14. Noha a javaslat megfelelő irányba mutat, továbbá csökkenti a réseket és az átfedéseket (31), a koherencia és az egységesség a megválasztott végrehajtási mechanizmusoktól, valamint a Bizottság felügyeleti és irányítási kereteitől függ majd. Például: a béke és biztonság területén történő kapacitásépítés a javaslat értelmében földrajzi és tematikus megközelítéssel is támogatható, és különböző bizottsági részlegek, uniós külképviseletek vagy uniós vagyonkezelői alapok révén is végrehajtható. Továbbá egymáshoz hasonló fellépések a közös kül- és biztonságpolitika forrásaiból (a KBVP képzési misszióit nem fedezi az „Athéné mechanizmus”) vagy a javasolt Európai Békekeretből is finanszírozhatóak.

 15. A 2021–2027-es időszakra vonatkozó új TPK-ról szóló közlemény (32) kiemeli: „alapvető fontosságú, hogy a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközre vonatkozó szabályok a jelenlegi Európai Fejlesztési Alapra vonatkozóakhoz hasonló rugalmassági rendelkezéseket tartalmazzanak”.

 16. A javaslat két fő olyan intézkedést tartalmaz, amely az előre nem látható nehézségekre és válságokra való rugalmasabb reagálást szolgálja, ezek a következők: egy 11%-os „újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára képzett tartalék” bevezetése (6. cikk (3) bekezdés), valamint az évenkéntiség szabályainak lazítása a kötelezettségvállalások átvitelének megkönnyítése és a visszavont kötelezettségvállalásoknak az eredeti költségvetési sorban...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL