A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) (1)

Extract


A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) (1)

2008.8.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 214/3

A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE

(2008. augusztus 6.)

a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccalösszeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és93. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáiratörténő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i 994/98/EKtanácsi rendeletre (1), és különösen a rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjára,

e rendelet tervezetének kihirdetését követően (2),

az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággalfolytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 994/98/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra,hogy a Szerződés 87. cikkével összhangban kinyilvánítsa,hogy bizonyos feltételekkel a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) nyújtott támogatás, a kutatás és fejlesztésitámogatás, a környezetvédelmi támogatás, a foglalkoztatási és képzési támogatás, valamint a Bizottság által azegyes tagállamok esetében a regionális támogatás nyújtására vonatkozóan jóváhagyott térképnek megfelelő támogatás bizonyos feltételekkel összeegyeztethető a közöspiaccal, és nem tartozik a Szerződés 88. cikkének (3)bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség hatálya alá.

(2) A Bizottság számos határozatban alkalmazta a Szerződés87. és 88. cikkét, és elegendő tapasztalatot szerzettahhoz, hogy a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott -támogatásra jogosult területeken belüli, illetve kívüli -beruházási támogatások, kockázatitőke-befektetési programok keretében, valamint a kutatás és fejlesztés és innováció területén nyújtott támogatások tekintetében álta­

lános összeegyeztethetőségi kritériumokat határozzonmeg, különösen a Szerződés 87. és 88. cikkének a kisés középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokratörténő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i70/2001/EK bizottsági rendeletnek (3), a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról szóló, 2004. február 25-i 364/2004/EK bizottságirendeletnek (4), az állami támogatásról és kockázatitőkebefektetésről szóló bizottsági közleménynek (5), a kis- ésközépvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetésekelőmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatásnak (6), valamint a kutatáshoz és fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatásokravonatkozó közösségi keretszabálynak (7) végrehajtásávalösszefüggésben.

(3) A Bizottság a Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési,foglalkoztatási, környezetvédelmi, kutatási és fejlesztési ésinnovációs támogatások területén...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company