A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) (1)

 
FREE EXCERPT

2008.8.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 214/3

A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE

(2008. augusztus 6.)

a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccalösszeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és93. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáiratörténő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i 994/98/EKtanácsi rendeletre (1), és különösen a rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjára,

e rendelet tervezetének kihirdetését követően (2),

az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággalfolytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 994/98/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra,hogy a Szerződés 87. cikkével összhangban kinyilvánítsa,hogy bizonyos feltételekkel a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) nyújtott támogatás, a kutatás és fejlesztésitámogatás, a környezetvédelmi támogatás, a foglalkoztatási és képzési támogatás, valamint a Bizottság által azegyes tagállamok esetében a regionális támogatás nyújtására vonatkozóan jóváhagyott térképnek megfelelő támogatás bizonyos feltételekkel összeegyeztethető a közöspiaccal, és nem tartozik a Szerződés 88. cikkének (3)bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség hatálya alá.

(2) A Bizottság számos határozatban alkalmazta a Szerződés87. és 88. cikkét, és elegendő tapasztalatot szerzettahhoz, hogy a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott -támogatásra jogosult területeken belüli, illetve kívüli -beruházási támogatások, kockázatitőke-befektetési programok keretében, valamint a kutatás és fejlesztés és innováció területén nyújtott támogatások tekintetében álta­

lános összeegyeztethetőségi kritériumokat határozzonmeg, különösen a Szerződés 87. és 88. cikkének a kisés középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokratörténő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i70/2001/EK bizottsági rendeletnek (3), a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról szóló, 2004. február 25-i 364/2004/EK bizottságirendeletnek (4), az állami támogatásról és kockázatitőkebefektetésről szóló bizottsági közleménynek (5), a kis- ésközépvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetésekelőmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatásnak (6), valamint a kutatáshoz és fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatásokravonatkozó közösségi keretszabálynak (7) végrehajtásávalösszefüggésben.

(3) A Bizottság a Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési,foglalkoztatási, környezetvédelmi, kutatási és fejlesztési ésinnovációs támogatások területén, valamint a regionálistámogatás területén mind a kkv-k, mind a nagyvállalkozások tekintetében történő alkalmazása során is elegendőtapasztalatot szerzett, különösen az EK-Szerződés 87. és88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottságirendelet (8), az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló, 2002. december 12-i 2204/2002/EKbizottsági rendelet (9), a Szerződés 87. és 88. cikkéneka nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. október 24-i 1628/2006/EKbizottsági rendelet (10), a kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott állami támogatások közösségi keretszabálya (11), a

kutatáshoz és fejlesztéshez és innovációhoz nyújtottállami támogatások közösségi keretszabálya, a 2001.évi, a környezetvédelem állami támogatásáról szólóközösségi iránymutatás (12), a 2008. évi, a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatás (13) és a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozónemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás (14)

végrehajtásával összefüggésben.

(3) HL L 10., 2001.1.13., 33. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel (HL L 368., 2006.12.23., 85. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 63., 2004.2.28., 22. o.(5) HL C 235., 2001.8.21., 3. o.(6) HL C 194., 2006.8.18., 2. o.(7) HL C 323., 2006.12.30., 1. o.(8) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

(9) HL L 337., 2002.12.13., 3. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel módosított rendelet.(10) HL L 302., 2006.11.1., 29. o.(11) HL C 45., 1996.2.17., 5. o.(12) HL C 37., 2001.2.3., 3. o.(13) HL C 82., 2008.4.1., 1. o.(14) HL C 54., 2006.3.4., 13. o.

(1) HL L 142., 1998.5.14., 1. o.(2) HL C 210., 2007.9.8., 14. o.

L 214/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.8.9.

(4) A tapasztalatokat figyelembe véve szükség van a68/2001/EK rendeletben, a 70/2001/EK rendeletben, a2204/2002/EK rendeletben és az 1628/2006/EK rendeletben megállapított feltételek kiigazítására. Az egyszerű­sítés és a támogatások Bizottság általi hatékonyabb ellen­őrzésének biztosítása érdekében a fenti rendeleteketegyetlen rendeletnek kell felváltania. Az egyszerűsítésttöbbek között az e rendelet I. fejezetében rögzítettközös harmonizált fogalommeghatározások és közösharmonizált rendelkezések biztosítják. Az állami támogatásokról szóló jogszabályok koherenciájának biztosításaérdekében a támogatás és a támogatási program definíciójának meg kell egyeznie az e fogalmakra az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletesszabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i659/1999/EK tanácsi rendeletben (1) rögzített fogalommeghatározásokkal. Ezen egyszerűsítések elengedhetetlenek annak biztosításához, hogy a növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégia eredményt hozzon,különösen a kkv-k számára.

(5) E rendeletnek minden, az e rendelet valamennyi vonatkozó feltételének megfelelő támogatást mentesítenie kell,valamint minden támogatási programot, feltéve hogy azilyen program alapján nyújtható egyedi támogatásmegfelel e rendelet valamennyi vonatkozó feltételének.A támogatások átláthatóságának...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL