A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Extract


A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

l_03020090131hu00160099.pdf

L 30/16 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

2009.1.31.

A TANÁCS 73/2009/EK RENDELETE

(2009. január 19.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlentámogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részéremeghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK ésa 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívülhelyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, éskülönösen annak 36. és 37. cikkére, valamint 299. cikkének(2) bekezdésére,

tekintettel az 1979-es csatlakozási okmányra, és különösen azahhoz csatolt gyapotról szóló 4. jegyzőkönyv (1) 6. pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációra (3),

tekintettel a Régiók Bizottságával folytatott konzultációra (4)

mivel:

(1) A közös agrárpolitika (KAP) 2003-ban és 2004-ben elfogadott reformja rendelkezett a reformok eredményességének felméréséről. Ennek keretében a Bizottság 2007.november 20-án az Európai Parlament és a Tanács eléterjesztette a "Felkészülés a KAP-reform »állapotfelmérésére«" című közleményt. Figyelembe kell venni az említettközleményt és fő elemeinek az Európai Parlament, aTanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, vala-mint a Régiók Bizottsága általi későbbi megvitatását,továbbá a nyilvános konzultációk során kifejtett számosészrevételt.

(2) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és ameghatározott támogatási rendszerek létrehozásárólszóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (5) végrehajtása során szerzett tapasztalatok különösen azt mutatják, hogy a támogatási mechanizmusegyes elemeit ki kell igazítani. Mindenekelőtt ki kellterjeszteni a közvetlen támogatás termeléstől való elválasztását, az egységes támogatási rendszer működésétpedig le kell egyszerűsíteni. Ezen túlmenően az

1782/2003/EK rendeletet számos alkalommal jelentősenmódosították. E fejleményekre tekintettel és az áttekinthetőség érdekében az említett rendeletet hatályon kívül kellhelyezni, és helyette e rendeletet kell hatályba léptetni.

(3) Az 1782/2003/EK rendelet bevezette azt az elvet, hogyha a mezőgazdasági termelő nem tesz eleget bizonyosköz-, állat- és növény-egészségügyi, illetve környezetvédelmi és állatjólléti előírásoknak, a közvetlen támogatásösszege csökkenthető, vagy a termelőt ki lehet zárni atámogatottak köréből. Ez az úgynevezett "kölcsönösmegfeleltetési" rendszer a közvetlen kifizetések keretébennyújtott közösségi támogatás szerves részét képezi, következésképpen fenn kell azt tartani. A tapasztalat azonbanazt mutatja, hogy a kölcsönös megfeleltetés alkalmazásikörébe tartozó követelmények némelyike a mezőgazdasági tevékenység vagy a mezőgazdasági földterület szempontjáb...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex European Union

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company